Żurowniki

Żurow­nik serii BIO-FM-Ż, to urzą­dze­nie prze­zna­czone do pro­duk­cji, prze­cho­wy­wa­nia bio­lo­gicz­nie aktyw­nych luź­nych zakwa­sów chlebowych.

Pszenniki

Pszen­nik serii Bio-FM-P, to urzą­dze­nie uła­twia­jące pro­wa­dze­nie luź­nej pod­młody wyko­rzy­sty­wa­nej w róż­nych tech­no­lo­giach przy­go­to­wa­nia ciast pszennych.

Drożdżowniki

Drożdżownik z napowietrzaniem serii BIO-FM-D, to urządzenie dotychczas nigdy nie zastosowane w piekarnictwie. Obniża koszty produkcji z równoczesnym podniesieniem jakości wypieków.

kwasowniki

Kwasowniki

Kwa­sow­nik serii BIO-FM-K, to fer­men­ta­tor pozwa­la­jący na wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wego pasażu, znacz­nie zwięk­sza­ją­cego ilość mąki żytniej prze­fer­men­to­wa­nej w przy­go­to­wy­wa­nym cieście.

Zaparzacze

Zapa­rzacz mąki serii BIO-FM-Z, to urzą­dze­nie umoż­li­wia­jące zapa­rze­nie czę­ści mąki sto­so­wa­nej w recep­tu­rach. Dzięki takiemu zabie­gowi ziarna skrobi pękają, a uwol­nione z nich cukry są łatwiej dostępne dla mikro­or­ga­ni­zmów fer­men­tu­ją­cych i drożdży.

Zaczątki

Kultury starterowe Biostar, to mieszanina bakterii mlekowych i drożdży pozyskanych z naturalnego środowiska. Nasze startery zapewniają optymalny i prawidłowy przebieg fermentacji zakwasów chlebowych.

BioStar P.P.H.U Witold Krusz

Firma nasza obecna jest na rynku pie­kar­skim od ponad stu lat. Głów­nym obsza­rem naszych zain­te­re­so­wań jest wypro­wa­dza­nie ciast na wszyst­kie rodzaje wypie­ków pie­kar­skich. Za cel sta­wiamy sobie uła­twie­nie pracy cia­sto­wego szcze­gól­nie przy pro­wa­dze­niu pro­ce­sów fer­men­ta­cji zgod­nie z tra­dy­cyj­nymi tech­no­lo­giami. Niniej­sza oferta pre­zen­tuje urzą­dze­nia do wytwa­rza­nia i dozo­wa­nia żuru (żurow­niki i żurow­nia), kwasu o wydaj­no­ści 190–200 (kwa­sow­nik), przy­go­to­wa­nia i dozo­wa­nia płyn­nych pod­młód (pszen­nik) oraz mleczka droż­dżo­wego (droż­dżow­nik). Pra­gniemy pod­kre­ślić, że firma Bio­Star z uwagi na sta­bilną pozy­cję na rynku, oraz duże doświad­cze­nie w prze­my­śle jest gwa­ran­tem rze­tel­nego wyko­na­nia dostaw oraz daje pew­ność facho­wej obsługi ser­wi­so­wej.  Od wielu lat orga­ni­zu­jemy pro­fe­sjo­nalne, cykliczne szko­le­nia z zakresu “Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii Pie­kar­skich”, na które ser­decz­nie zapraszamy.

Projekty

Firma Bio­star

z racji dużego doświad­cze­nia w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia mecha­nicz­nego, sys­te­mów auto­ma­tyki prze­my­sło­wej oraz sto­so­wa­nia naj­no­wo­cze­śniej­szego opro­gra­mo­wa­nia CAD/CAM/CAE ofe­ruje usługi w dziedzinie:

 • Pro­jek­to­wa­nie

  kon­struk­cji urzą­dzeń oraz czę­ści w pro­gra­mie PTC CREO PARAMETRIC 3.0

 • Opra­co­wy­wa­nie

  kon­cep­cji linii pro­duk­cyj­nych, sys­te­mów ruro­cią­go­wych oraz auto­ma­tycz­nego dozo­wa­nia do wszyst­kich gałęzi przemysłu.

 • Moder­ni­za­cja

  ist­nie­ją­cych linii procesowych.

 • Ana­lizy

  wytrzy­ma­ło­ściowe czę­ści, zło­żeń oraz ele­men­tów kom­po­zy­to­wych metodą FEM, mode­lo­wa­nie zagad­nień linio­wych oraz nie­li­nio­wych (kon­takt, pla­stycz­ność). Wyko­rzy­stu­jemy opro­gra­mo­wa­nie FEM PTC CREO SIMULATE 3.0.

Referencje

Piekarnia-Cukiernia BRAVO

Podsumowując wieloletnia pracę z Biostar PPHU Witold Krusz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Jaracza 19, polecam powyższą firmę jako profesjonalnego producenta urządzeń piekarniczych oraz lojalnego partnera handlowego.

Piekarnia-Cukiernia BRAVO http://www.piekarnia-bravo.pl/
Zakład Cukierniczy "MICHAŚ"

Od paru lat stosujemy w prowadzeniu pszennej podmłody kultury starterowe Lactobacillus Plantarum dostarczone i wyprodukowane przez firmę „Biostar” PPHU Witold Krusz z siedzibą w łodzi, które w pełni zaspokajają oczekiwania nasze i naszych Klientów pod względem walorów przygotowywanych wypieków…

Zakład Cukierniczy "MICHAŚ"http://www.michas.com.pl/
Wroński

Od 2012 moja firma współpracuje z firmą Bio Star. Drożdzownik zakupiony w PPHU Bio Star wykorzystywany jest do codziennej produkcji i funkcjonalność tego urządzenia oceniam bardzo wysoko. W przypadku usterek serwis pracuje szybko i solidnie…

Wrońskihttp://www.wronski.com.pl/pl,8.html

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm

Zanim klikniesz „Wyrażam zgodę” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Przedstawiamy w niej informacje o tzw. plikach cookies (ciasteczkach) i wyjaśniamy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Wyrażam zgodę” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe zasady. Szersze informacje o zasadach ochrony Twoich danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności i plików cookies.