BioStarplus|FAQ - najczęściej zadawane pytania i odpowiedź dotyczące maszyn dla piekarni, tj. żurowniki, pszenniki, kwasowniki, fermentatory, oraz kultur starterowych dla pieczywa na zakwasie

FAQ
BioStar

 

Interesuje Cię wypiek chleba na zakwasie? Dobrze trafiłeś, Biostarplus to zaufane źródło informacji oparte na dziesięcioleciach doświadczeń w branży piekarniczej.

Po zakoń­cze­niu fer­men­ta­cji żurow­nik auto­ma­tycz­nie prze­cho­dzi w tryb chło­dze­nia. Doj­rzały , odpo­wied­nio schło­dzony żur możemy prze­cho­wy­wać nawet do 48 godzin bez obawy o zmianę jego jakości.

Powta­rzalną wysoką jakość wypie­ków zagwa­ran­tuje wymiana zaczątku, co sie­dem dni.

Jak naj­bar­dziej. Pra­wi­dłowa fer­men­ta­cja gwa­ran­tuje wysoką zawar­tość L(+) kwasu mle­ko­wego, przy­ja­znego dla naszego orga­ni­zmu oraz detok­sy­ka­cję mąki (roz­kład mykotoksyn).

Naj­do­sko­nal­szą metodą spraw­dza­nia doj­rza­ło­ści żuru jest pomiar kwa­so­wo­ści. Jed­nakże sto­so­wa­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych kul­tur bak­te­rii, moni­to­ro­wa­nie tem­pe­ra­tury i czasu fer­men­ta­cji pozwala na dokładne okre­śle­nie jego doj­rza­ło­ści biologicznej.

Stan­dar­dowo żur pobie­ramy gra­wi­ta­cyj­nie poprzez otwar­cie zaworu kla­po­wego. Znacz­nie dokład­niej i wygod­niej możemy dozo­wać żur przy pomocy pompy wiro­wej z wyko­rzy­sta­niem modułu wagowego.

Nie. Wyko­na­nie zbior­nika umoż­li­wia bez­pro­ble­mowe utrzy­ma­nie czystości.

Pasa­żo­wa­nie żuru to prze­ro­bie­nie go w celu zwięk­sze­nia jego masy. Do doj­rza­łego żuru doda­jemy odpo­wied­nie ilo­ści wody i mąki a następ­nie pro­wa­dzimy fer­men­ta­cję ściśle z zaleceniami.

Pie­czywo wypie­kane z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii Bio­Star cha­rak­te­ry­zuje się kuszą­cym zapa­chem i sma­kiem, chru­piącą skórką i pra­wi­dło­wym ela­stycz­nym mię­ki­szem. Nie­pod­wa­żalna jest jego wyjąt­kowo długa świe­żość. Ponadto nawet po kilku dniach chleb się nie kruszy.

Nie. Panel ste­ro­wa­nia jest bar­dzo przej­rzy­sty, a wszel­kie wpro­wa­dza­nie para­me­trów nie spra­wia naj­mniej­szych kłopotów.