Oferta
Fermentatory

Optymalne wykorzystanie starterów piekarskich to wysoki reżim technologiczny wymagający odpowiedniego, wysokokwalifikowanego personelu. Aby rozwiązać problem skompletowania odpowiedniej kadry i wyeliminować ewentualne błędy firma Biostar PPHU oferuje specjalne maszyny zastępujące ciastowych. Zespół naszych wysokokwalifikowanych specjalistów technologów piekarskich, mechaników – konstruktorów, automatyków, zaproponują idealne dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązanie zautomatyzowania prowadzenia fermentacji. Bogate doświadczenie zdobyte przy badaniach biocenozy zakwasów piekarskich, podczas licznych wypieków, realizacji projektów instalacji dla przemysłu spożywczego w kraju i zagranicą, wsparcie najnowszymi programami inżynierskimi jak Creo Parametic, Analizy MES (Metoda Elementów Skończonych) Creo Simulate, Analizy CFD (Computational Fluid Dynamic) openFoam, najnowocześniejsza aparatura automatyki przemysłowej, TIA Portal 16 gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług. Nasze instalacje projektowane są wg norm EHEDG w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych, łatwości mycia i bezpieczeństwa obsługi.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie podczas rozruchu technologicznego, oraz kompleksowe szkolenie personelu obsługującego, wysoki komfort użytkowania zapewniają nasi serwisanci dostępni 24/7, a dzięki zdalnej diagnostyce szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy techniczne.

Wybierz Fermentator

Żurowniki

Żurowniki i żurownie BIO-FM-Ż

Żurow­nik serii BIO-FM-Ż, to urzą­dze­nie prze­zna­czone do pro­duk­cji, prze­cho­wy­wa­nia bio­lo­gicz­nie aktyw­nych luź­nych zakwa­sów chlebowych. Pro­ces fer­men­ta­cji zaini­cjo­wany przez doda­nie kul­tur star­te­ro­wych (np. zaczątku Bio­Star­Plus) do mie­sza­niny wody i mąki żytniej roz­po­czy­namy w matecz­niku lub oddziel­nej dzieży. Doj­rzały żur z matecz­nika prze­le­wamy do żurow­nika i prze­ra­biamy zgod­nie ze sche­ma­tem tech­no­lo­gicz­nym. Roz­po­czyna się pro­ces fer­men­ta­cji (tryb I pracy urzą­dze­nia). Gdy czas fer­men­ta­cji dobie­gnie końca żurow­nik auto­ma­tycz­nie prze­cho­dzi w tryb II pracy (chło­dze­nie) prze­cho­wy­wa­nia żuru. Doj­rzały żur pobie­ramy gra­wi­ta­cyj­nie poprzez zawór kla­powy lub za pomocą pompy wir­ni­ko­wej z wyko­rzy­sta­niem modułu wagowego.

Żurowniki serii BIO-FM-Ż, to fermentatory  do automatycznego w pełni monitorowanego procesu  prowadzenia żurów żytnich o wydajności TA 220-450.

Żurowniki serii BIO-FM-Ż to zbiorniki dwupłaszczowe wykonane w technologii laserowo spawanego płaszcza pillow-plate. Płaszcz znajduje się na części stożkowej oraz walcowej do 2/3 wysokości. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest z 50 mm maty waty mineralnej. Całość zamknięta jest zewnętrznym płaszczem. Dno zbiornika wykonane jest z dennicy stożkowej o kącie 150 stopni zapewnia dokładne opróżnianie zbiornika.  Panele wewnętrzne zbiorników wykonane są standardowo w wykończeniu 2B (Ra 0.3~0.5), wszystkie połączenia spawane wewnątrz zbiornika są szlifowane.

Żurowniki serii BIO-FM-Ż wyposażone są w mieszadło typu ramowo-rurowego. Kształt mieszadła gwarantuje szybkie i dokładne wymieszanie wody i mąki. Obroty oraz kierunek obro-tów są płynnie regulowane w różnych trybach pracy zbiornika. W celu intensyfikacji wymiany ciepła wewnątrz zbiornika, na łopatach mieszadła zastosowane zostały teflonowe skrobaki.

Pomiar temperatury masy fermentowanej dokonywany jest za pomocą sondy  PT100, umieszczonej w dnie zbiornika.

Zbiorniki procesowe BIOSTAR cechuje higieniczna konstrukcja pozbawiona miejsc w których mogą odkładać się zabrudzenia trudne do wymycia oraz pełne przystosowanie do pracy z produktami spożywczymi. Materiały użyte do produkcji spełniają wymogi kontaktu z żywnością FDA.

Oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe dostosowane do wymogów klienta (po uzgodnieniu)

W zależności od wielkości produkcji klienta oferujemy urządzenia o pojemnościach : 200, 500, 1000, 1500 L, dla piekarń rzemieślniczych a dla zakładów przemysłowych dostarczamy urządzenia o pojemnościach od 2000 do 10000 L.

 

Oferujemy również systemy fermentacyjne  składające się fermentatorów i zbiorników magazynujących dostosowanych do wielkości i specyfiki produkcji w zakładzie klienta.

Najważniejsze cechy

Pełna stabilizacja temperatury fermentacji.

Doskonale dopracowane układy grzania i chłodzenia, odpowiednio dobrane mieszadła ze skrobakami utrzymuje zadaną, zalecaną w technologii  temperaturę procesu fermentacji, a w razie potrzeby magazynowania dojrzałego zakwasu gwarantują jego parametry przez 48 godzin. Układy kompensują źle dobraną temperaturę dolewki wody w zależności od temperatury podawanej mąki, odbierają również nadmiar ciepła generowanego podczas trwania procesu fermentacji. Oferujemy systemy chłodzenia pracujące na glikolu polipropylenowym oraz ekologicznych czynnikach chłodniczych R290, R449, CO2. Istnieje możliwość podłączenia instalacji procesowych Biostar to zakładowych układów wody lodowej/glikolu.

Wysoka higiena pracy urządzeń.

Przemyślana konstrukcja zbiorników, pozbawiona przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, łatwy dostęp do przyłączy zbiornika ułatwia szybkie dokładne mycie zgodne z najwyższymi standardami. Opcjonalnie oferujemy systemy mycia CIP.

Najwyższe standardy higieniczne linii dozowania żuru..

Nasze instalacje wyposażamy w pompy o higienicznej konstrukcji (śrubowe, dwuśrubowe oraz krzywkowe), układy mycia CIP i system odzysku produktu z rurociągu (PIGing) a wraz z orbitalnie spawanymi rurociągami zapewniamy łatwość mycia i dezynfekcji.

 

Oferujemy również systemy fermentacyjne  składające się fermentatorów i zbiorników magazynujących dostosowanych do wielkości i specyfiki produkcji w zakładzie klienta.

Zainteresowany/a? Zadzwoń