Oferta
Fermentatory

Optymalne wykorzystanie starterów piekarskich to wysoki reżim technologiczny wymagający odpowiedniego, wysokokwalifikowanego personelu. Aby rozwiązać problem skompletowania odpowiedniej kadry i wyeliminować ewentualne błędy firma Biostar PPHU oferuje specjalne maszyny zastępujące ciastowych. Zespół naszych wysokokwalifikowanych specjalistów technologów piekarskich, mechaników – konstruktorów, automatyków, zaproponują idealne dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązanie zautomatyzowania prowadzenia fermentacji. Bogate doświadczenie zdobyte przy badaniach biocenozy zakwasów piekarskich, podczas licznych wypieków, realizacji projektów instalacji dla przemysłu spożywczego w kraju i zagranicą, wsparcie najnowszymi programami inżynierskimi jak Creo Parametic, Analizy MES (Metoda Elementów Skończonych) Creo Simulate, Analizy CFD (Computational Fluid Dynamic) openFoam, najnowocześniejsza aparatura automatyki przemysłowej, TIA Portal 16 gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług. Nasze instalacje projektowane są wg norm EHEDG w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych, łatwości mycia i bezpieczeństwa obsługi.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie podczas rozruchu technologicznego, oraz kompleksowe szkolenie personelu obsługującego, wysoki komfort użytkowania zapewniają nasi serwisanci dostępni 24/7, a dzięki zdalnej diagnostyce szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy techniczne.

Wybierz Fermentator

Pszenniki

Pszen­nik serii Bio-FM-P

Pszen­nik serii Bio-FM-P, to urzą­dze­nie uła­twia­jące pro­wa­dze­nie luź­nej pod­młody wyko­rzy­sty­wa­nej w róż­nych tech­no­lo­giach przy­go­to­wa­nia ciast pszennych. Tech­no­lo­gia luź­nych pod­młód znacz­nie uła­twia zróż­ni­co­wa­nie wypie­ków i szyb­kie wycho­dze­nie naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kon­su­men­tów. Pro­ces wytwa­rza­nia pod­młody odbywa się dwu­eta­powo. Po wstęp­nym ukwa­sze­niu środo­wi­ska przy­go­to­wy­wana jest wła­ściwa pod­młoda. Dzięki ukła­dom chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tury doj­rzałe pod­młody możemy prze­cho­wy­wać nawet przez 72 godziny bez obawy o pogor­sze­nie się ich jako­ści. Schło­dzone do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury, a następ­nie dozo­wane do ciast znacz­nie popra­wiają jego wła­ści­wo­ści, a w kon­se­kwen­cji popra­wiają rów­nież jakość goto­wych wyrobów.

Pszennik serii BIO-FM-P, to automatyczny fermentator przeznaczony do mąk pszennych. Pozwala na pracę przy wydajnościach TA 180-220. Pozwala na prowadzenie:

  • Kwas pszenny
  • Podmłoda
  • Poolish

Pszenniki serii BIO-FM-P to zbiorniki dwupłaszcowe wykonane w technologii laserowo spawanego płaszcza pillow-plate. Płaszcz znajduje się na części stożkowej oraz walcowej do 2/3 wysokości. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest z 50 mm maty waty mineralnej. Całość zamknięta jest zewnętrznym płaszczem. Dno zbiornika wykonane jest z dennicy stożkowej o kącie 150 stopni zapewnia dokładne opróżnianie zbiornika.  Panele wewnętrzne zbiorników wykonane są standardowo w wykończeniu 2B (Ra 0.3~0.5), wszystkie połączenia spawane wewnątrz zbiornika są szlifowane.
 
Pszenniki serii BIO-FM-D
wyposażone są w mieszadło specjalnej konstrukcji, typu ramowo-rurowego. Kształt mieszadła pozwala na delikatne mieszanie zakwasów i podmłód pszennych, bez ryzyka zniszczenia struktury glutenu lub jego wypłukiwanie. Obroty oraz kierunek obrotów są płynnie regulowane w różnych trybach pracy zbiornika. W celu intensyfikacji wymiany ciepła wewnątrz zbiornika, na łopatach mieszadła zastosowane zostały teflonowe skrobaki.

Pomiar temperatury masy fermentowanej dokonywany jest za pomocą sondy PT100, umieszczonej w dnie zbiornika lub opcjonalnie fermentator może być wyposażony w system mapowania temperatury zakwasu Biostar Termo-Mapping bazujący na wielopunktowym pomiarze temperatury (na mieszadle i dnie zbiornika). Rozwiązanie to umożliwia optymalizację procesu mieszania i utrzymanie stałych parametrów fermentacyjnych w całej objętości zakwasu.

Zbiorniki procesowe BIOSTAR cechuje higieniczna konstrukcja pozbawiona miejsc w których mogą odkładać się zabrudzenia trudne do wymycia oraz pełne przystosowanie do pracy z produktami spożywczymi. Materiały użyte do produkcji spłenjają wymogi kon-taktu z żywnością FDA.

W zależności od wielkości produkcji klienta oferujemy urządzenia o pojemnościach : 200, 500, 1000, 1500 L, dla piekarń rzemieślniczych a dla zakładów przemysłowych dostarczamy urządzenia o pojemnościach od 2000 do 10000 L.

 

Oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe dostosowane do wymogów klienta (po uzgodnieniu). Oferujemy również systemy fermentacyjne składające się fermentatorów i zbiorników magazynujących dostosowanych do wielkości i specyfiki produkcji w zakładzie klienta.

Najważniejsze cechy

Pełna stabilizacja temperatury fermentacji.

Doskonale dopracowane układy grzania i chłodzenia, odpowiednio dobrane mieszadła ze skrobakami utrzymuje zadaną, zalecaną w technologii  temperaturę procesu fermentacji, a w razie potrzeby magazynowania dojrzałego zakwasu gwarantują jego parametry przez 48 godzin. Układy kompensują źle dobraną temperaturę dolewki wody w zależności od temperatury podawanej mąki, odbierają również nadmiar ciepła generowanego podczas trwania procesu fermentacji. Oferujemy systemy chłodzenia pracujące na glikolu polipropylenowym oraz ekologicznych czynnikach chłodniczych R290, R449, CO2. Istnieje możliwość podłączenia instalacji procesowych Biostar to zakładowych układów wody lodowej/glikolu.

Wysoka higiena pracy urządzeń.

Przemyślana konstrukcja zbiorników, pozbawiona przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, łatwy dostęp do przyłączy zbiornika ułatwia szybkie dokładne mycie zgodne z najwyższymi standardami.

Najwyższe standardy higieniczne linii dozowania zakwasu, podmłody.

Nasze instalacje wyposażamy w pompy o higienicznej konstrukcji (śrubowe, dwuśrubowe oraz krzywkowe), układy mycia CIP i system odzysku produktu z rurociągu (PIGing) a wraz z orbitalnie spawanymi rurociągami zapewniamy łatwość mycia i dezynfekcji.

Zainteresowany/a? Zadzwoń