Oferta
Drożdżowniki

Drożdżownik z napowietrzaniem to urządzenie dotychczas nigdy nie zastosowane w piekarnictwie. Obniża koszty produkcji z równoczesnym podniesieniem jakości wypieków. Dzieje się to dzięki przyrostowi biomasy i adaptacji komórek drożdży do środowiska ciast piekarskich. Urządzenie dostarcza odpowiednią ilość tlenu i umożliwia całkowitą rehydratację komórek drożdży. Dzięki temu następuje szybkie namnażanie drożdży, które daje nawet 50 % oszczędności. Drożdzownik, to urzą­dze­nie pozwa­la­jące na przy­go­to­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie mleczka z droż­dży suchych lub pra­so­wa­nych. Zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia w znacz­nym stop­niu obniża ilość droż­dży sto­so­wa­nych do ciast, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie ocze­ki­waną, wysoką jakość produktu.

 

Technologia i urządzenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (P.395972 )

 

Drożdżowniki z napowietrzaniem

Drożdżowniki i drożdżownie

Do 35 % zaoszczędzonych drożdży

Ponad 1456 zadowolonych klientów

Droż­dżow­niki cha­rak­te­ry­zują się dosko­nałą wytrzy­ma­ło­ścią mecha­niczną zapew­nia­jącą wysoką trwa­łość i bez­pieczne użyt­ko­wa­nie. Mate­riały, z któ­rych zostały wyko­nane speł­niają naj­wyż­sze wyma­ga­nia w prze­my­śle spo­żyw­czym. Droż­dżow­nik BIO-FM-D to zbior­nik dwu­płasz­czowy wypo­sa­żony w układ chło­dze­nia. Układ chło­dze­nia daje gwa­ran­cję uzy­ska­nia mleczka droż­dżo­wego naj­wyż­szej jako­ści z moż­li­wo­ścią prze­cho­wy­wa­nia nawet do 72 godzin.
 

Zalety:

  • Oszczędności na poziomie 40-50%
  • Łatwość przygotowania mleczka drożdżowego
  • Mleczko drożdżowe po schłodzeniu można wykorzystać przez 72 godziny
     

W zależności od wielkości produkcji klienta oferujemy urządzenia o pojemnościach : 200, 500, 1000, 1500 L, dla piekarń rzemieślniczych a dla zakładów przemysłowych dostarczamy urządzenia o pojemnościach od 2000 do 10000 L. Oferujmy również systemy składające się ze zbiorników produkujących mleczko drożdżowe i magazynów z których odbywa się dozowanie 

Najważniejsze cechy:

Stabilne warunki przygotowania, przechowywania i dozowania mleczka drożdżowego.
Drożdżowniki firmy Biostar PPHU gwarantują pełną zgodność z zaleceniami producentów drożdży parametrów przechowywania i pompowania mleczka drożdżowego. Temperaturę magazynowania stabilizowana jest   w zakresie  temperatury 2-6 °C. Zbiorniki wyposażone są w mieszadła ramowe specjalnej konstrukcji do delikatnego mieszania płynnych drożdży eliminując ryzyko lokalnego przemrożenia produktu. Przy projektowaniu rurociągów dozujących przestrzegamy  ograniczenia prędkość podawania mleczka drożdżowego do 0.6 m/s i ciśnienia pompowania do 3 bar.Opcjonalnie rurociągi dozujące wykonujemy z płaszczem chłodzącym w celu utrzymania parametrów temperaturowych przy długich odcinakach dozowania. Dokładność dozowania jest zapewniona dzięki zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych zintegrowanych w system automatyki BIOSTAR. Przestrzeganie powyższych warunków pracy z drożdżami i zastosowanie pomp o małym ścinaniu, zapewnia wysoką przeżywalność komórek drożdżowych oraz aktywność, przez cały czas przechowywania mleczka drożdżowego. Do naszych drożdżowników oferujemy systemy chłodzenia pracujące na glikolu polipropylenowym oraz ekologicznych czynnikach chłodniczych R290, R449, CO2. Istnieje możliwość podłączenia do zakładowych układów wody lodowej/glikolu.
 

Wysoka higiena pracy urządzeń i dokładność dozowania.
Przemyślana konstrukcja zbiorników, pozbawiona przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, łatwy dostęp do przyłączy zbiornika ułatwia szybkie dokładne mycie zgodne z najwyższymi standardami. Opcjonalnie oferujemy systemy mycia CIP, które gwarantują pełne bezpieczeństwo sanitarne pracy z mleczkiem drożdżowym.
 

Najwyższe standardy higieniczne linii dozowania mleczka drożdżowego
Nasze instalacje do mleczka drożdżowego wyposażamy w pompy o higienicznej konstrukcji, charakteryzujące się minimalnym ścinaniem (śrubowe, dwuśrubowe oraz krzywkowe), układy mycia CIP i system odzysku produktu z rurociągu (PIGing) a wraz z orbitalnie spawanymi rurociągami  zapewniamy łatwość mycia i dezynfekcji.

Pełna integracja systemu.
Posiadamy doświadczenie w integracji systemów procesowych Biostar z systemami silosowymi i recepturowymi wiodących producentów. Spiromatic, Dosetech, Cepi. Wykonujemy również autorskie system recepturowania komponentów płynnych oraz integrację z systemami silosowymi. 

Zainteresowany/a? Zadzwoń