Żurowniki

ŻUROWNIKI I ŻUROWNIE BIO-FM-Ż

Żurow­nik serii BIO-FM-Ż, to urzą­dze­nie prze­zna­czone do pro­duk­cji, prze­cho­wy­wa­nia bio­lo­gicz­nie aktyw­nych luź­nych zakwa­sów chlebowych.

Pro­ces fer­men­ta­cji zaini­cjo­wany przez doda­nie kul­tur star­te­ro­wych (np. zaczątku Bio­Star­Plus) do mie­sza­niny wody i mąki żytniej roz­po­czy­namy w matecz­niku lub oddziel­nej dzieży. Doj­rzały żur z matecz­nika prze­le­wamy do żurow­nika i prze­ra­biamy zgod­nie ze sche­ma­tem tech­no­lo­gicz­nym. Roz­po­czyna się pro­ces fer­men­ta­cji (tryb I pracy urzą­dze­nia). Gdy czas fer­men­ta­cji dobie­gnie końca żurow­nik auto­ma­tycz­nie prze­cho­dzi w tryb II pracy (chło­dze­nie) prze­cho­wy­wa­nia żuru. Doj­rzały żur pobie­ramy gra­wi­ta­cyj­nie poprzez zawór kla­powy lub za pomocą pompy wir­ni­ko­wej z wyko­rzy­sta­niem modułu wagowego.

Ofe­ru­jemy żurow­niki stan­dard o pojem­no­ści 300, 400 ‚650 , 1400, 1600 litrów. Na zamó­wie­nie wyko­nu­jemy zbior­niki o pojem­no­ściach 2000,3000,4000 litrów.

Pojem­ność urzą­dze­nia BIO-FM-Ż-650 pozwala na wypro­du­ko­wa­nie 800 kg (2 x 400 kg) żuru na dobę, BIO-FM-Ż-1400, pozwala na wypro­du­ko­wa­nie 1700 kg (2 x 850 kg) żuru na dobę.

 • Wyposażenie standard
 • -markowy motoreduktor LENZE
  -skrobaki na mieszadle
  -szafa sterownicza (montaż w dowolnym miejscu, lub na urządzeniu)
  -automatyka procesu fermentacji
  -automatyka procesu magazynowania
  -dotykowy panel sterowania
  -czujnik temperatury z bezpośrednim pomiarem
  -wyłącznik bezpieczeństwa
  -wyłącznik krańcowy na klapie

 • Opcjonalne
 • -dysze myjące
  -system automatycznego mycia
  -króciec przyłączeniowy wody
  -czujniki tensometryczne ( wagi )
  -pompa dozująca
  -rurociąg z zaworami pneumatycznymi
  -zbiornik magazynujący żur