Zaparzacze

Zapa­rzacz mąki BIO-FM-Z to urzą­dze­nie umoż­li­wia­jące zapa­rze­nie, czę­ści mąki sto­so­wa­nej w recep­tu­rach. Dzięki takiemu zabie­gowi ziarna skrobi pękają, a uwol­nione z nich cukry są łatwiej dostępne dla mikro­or­ga­ni­zmów fer­men­tu­ją­cych i drożdży.

Zapa­rza­nie mąki uła­twia pro­ces fer­men­ta­cji, w efek­cie zwięk­sza obję­tość pie­czywa oraz prze­dłuża jego świe­żość. Dodat­kowo prócz cukrów, uwal­niane są związki aro­ma­tyczne popra­wia­jące smak pie­czywa. Daje to moż­li­wo­ści kom­po­no­wa­nia nowych, uni­ka­to­wych gatun­ków wypieków.

Uzy­skaną zapa­rzoną mąkę, można doda­wać bez­po­śred­nio do cia­sta lub użyć do spo­rzą­dza­nia kwasów.

ZAPARZACZ BIO-FM-Z

Kom­pak­towy:  Naj­lep­sza na rynku kon­struk­cja urządzenia. (Zmie­ści się  w  każ­dej piekarni).

Eko­no­miczny:  Zapa­rza szyb­ciej niż kon­ku­ren­cja (przy niskim zuży­ciu ener­gii 1kg  mąki — poni­żej 0,3 kWh).

Opty­malna tem­pe­ra­tura kle­iko­wa­nia skrobi żytniej została podana w lite­ra­tu­rze: Arendt E.K., Ryan L.A.M., Bello F.: Impact of sour­do­ugh on the texture of bread. Food Microbiol.,2007,(24) , 165–174.

 • Wyposażenie standard
 • -markowy motoreduktor LENZE
  -skrobaki na mieszadle
  -szafa sterownicza (montaż w dowolnym miejscu, lub na urządzeniu)
  -automatyka procesu fermentacji
  -dotykowy panel sterowania
  -czujnik temperatury z bezpośrednim pomiarem
  -wyłącznik bezpieczeństwa
  -wyłącznik krańcowy na klapie

 • Opcjonalne
 • -dysze myjące
  -system automatycznego mycia
  -króciec przyłączeniowy wody
  -czujniki tensometryczne ( wagi )
  -pompa dozująca
  -rurociąg z zaworami pneumatycznymi