Zaczątki

Zaczątek piekarski BioStarPlus

Zaczą­tek pie­kar­ski Bio­Star­Plus zawiera kul­tury bak­te­rii mle­ko­wych, które zostały wyse­lek­cjo­no­wane z natu­ral­nych zakwa­sów piekarskich. Nasz lio­fi­li­zat zawiera szczepy bak­te­rii Lac­to­ba­cil­lus plan­ta­rum, Lac­to­ba­cil­lus bre­vis, Lac­to­ba­cil­lus san­fran­ci­sco, które wraz z droż­dżami Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae two­rzą układ sym­bio­tyczny. Sto­su­jąc zaczą­tek Bio­Star­Plus wytwa­rzamy taką bio­ce­nozę zakwasu, w któ­rej drob­no­ustroje nie sta­no­wią dla sie­bie kon­ku­ren­cji przy wyko­rzy­sty­wa­niu skład­ni­ków odżyw­czych obec­nych w mące.
Zaczą­tek dostar­czany jest w postaci lio­fi­li­zatu (torebka “A”), pod­łoża (torebka “B”) i wia­derka o pojem­no­ści 20 litrów, na któ­rym nanie­siona jest skala objętości.

Kultury starterowe Biostar to mieszanina bakterii mlekowych i drożdży pozyskanych z naturalnego środowiska. Nasze startery zapewniają optymalny i prawidłowy przebieg fermentacji zakwasów chlebowych.
Są gwarancją:

 • stabilnej fermentacji
 • niezmiennej jakości wypieków
 • skuteczności i niezawodności procesu technologicznego
 • powtarzalności i ułatwienia produkcji
 • tradycyjnego smaku i aromatu
 • prozdrowotnych właściwości pieczywa
 • nadania mące odpowiednich cech wypiekowych
 • wydłużenie okresu trwałości pieczywa

Zaczątek Plantarum

plantarumStar­ter Plan­ta­rum prze­zna­czony jest do fer­men­to­wa­nia mąk pszen­nych. Szcze­pionka zawiera trzy różne szczepy bak­te­rii Lac­to­ba­cil­lus plan­ta­rum. Taki skład gwa­ran­tuje nam opty­malny prze­bieg fer­men­ta­cji bez względu na jakość mąki pszen­nej i uzy­ska­nie pod­młody o dosko­na­łych para­me­trach tech­no­lo­gicz­nych. Ukwa­szona mąka pozwala na zróż­ni­co­wa­nie przy­go­to­wa­nych ciast z udzia­łem pszen­nych mąk. Stwa­rza to sze­ro­kie moż­li­wo­ści powięk­sze­nia  asor­ty­mentu zarówno wyro­bów pie­kar­skich jak i pół­cu­kier­ni­czych  — od chleba do bułek.

Zasto­so­wa­nie: wypro­wa­dze­nie płyn­nej pod­młody do ciast pszen­nych z wyko­rzy­sta­niem fer­men­ta­to­rów z naszej oferty — pszen­niki.

Spe­cy­fi­ka­cja pro­duktu: Lio­fi­li­zat w postaci proszku o zabar­wie­niu kre­mo­wym, w skład któ­rego wcho­dzą trzy żywe szczepy bak­te­rii. Medium hodow­lane odpo­wied­nio spo­rzą­dzone do pra­wi­dło­wego namna­ża­nia bakterii.

Opa­ko­wa­nie jed­nost­kowe: 40 g

Nasz pro­dukt paku­jemy w próż­niowo zamy­kane opa­ko­wa­nia foliowe, które dodat­kowo umiesz­czamy w kar­to­no­wych opa­ko­wa­niach zbior­czych w celu  zabez­pie­cze­nia przed uszko­dze­niami pod­czas transportu.

Sto­so­wa­nie zaczątku Bio­Star­Plus gwarantuje:

 • eli­mi­na­cje nie­do­god­no­ści zwią­za­nych ze spon­ta­niczną fermentacją;
 • pra­wi­dłowe zapo­cząt­ko­wa­nie, ukie­run­ko­wa­nie i powta­rzal­ność fermentacji;
 • uzy­ska­nie odpo­wied­niej kwa­so­wo­ści żuru — skró­ce­nie czasu pro­duk­cji pieczywa;
 • nada­nie mące odpo­wied­nich cech wypie­ko­wych na sku­tek prze­mian bio­che­micz­nych zacho­dzą­cych pod wpły­wem natu­ral­nych meta­bo­li­tów bak­te­rii mle­ko­wych i drożdży;
 • oszczęd­ność droż­dży — uzy­ska­nie pożą­da­nych cech pie­czywa w tym także walo­rów prozdrowotnych;
 • uzy­ska­nie wyso­kiej jako­ści pie­czywa o wła­ści­wym smaku, aro­ma­cie i prze­dłu­żo­nej trwałości;
 • wyso­kie walory zdro­wotne pie­czywa poprzez wyeli­mi­no­wa­nie tok­syn wytwa­rza­nych poprzez infek­cje ple­śniowe oraz wysoką zawar­tość kwasu L(+) mle­ko­wego (dosko­nały ele­ment reklamowy).

“W porów­na­niu z tra­dy­cyjną metodą pro­wa­dze­nia cia­sta, tech­nika sto­so­wa­nia kul­tur star­te­ro­wych jest bar­dzo uprosz­czona, dzięki czemu można w krót­kim cza­sie uzy­skać powta­rzalną i sta­bilną jakość cia­sta żytniego oraz pie­czywo o wyraź­nym smaku i aro­ma­cie. Doda­tek wyse­lek­cjo­no­wa­nych kul­tur star­te­ro­wych do pro­duk­cji pie­czywa dostar­cza wiele korzy­ści tech­no­lo­gicz­nych, eko­no­micz­nych i proz­dro­wot­nych. Kul­tury star­te­rowe zapew­niają wysoką jakość pie­czywa, prze­dłu­żają jego świe­żość i opóź­niają pro­ces czer­stwie­nia. Pie­czywo pro­du­ko­wane z dodat­kiem star­te­rów fer­men­ta­cji cha­rak­te­ry­zuje się lep­szym sma­kiem i zapa­chem, dzięki odpo­wied­niemu sto­sun­kowi bak­te­rii mle­ko­wych i droż­dży. Poza tym, pro­dukty meta­bo­li­zmu bak­te­rii mle­ko­wych w środo­wi­sku fer­men­ta­cyj­nym dzia­łają hamu­jąco na roz­wój bak­te­rii pato­gen­nych i gnil­nych, wpły­wa­jąc na czy­stość fer­men­ta­cji oraz obni­żają ryzyko roz­woju w pie­czy­wie mikro­flory nie­po­żą­da­nej, głów­nie ple­śni. Sto­so­wa­nie kul­tur star­te­ro­wych wyka­zuje rów­nież dzia­ła­nie proz­dro­wotne, poprzez roz­kład ewen­tu­al­nych miko­tok­syn pocho­dzą­cych z zanie­czysz­czo­nej ple­śniami mąki, reduk­cję kwasu fity­no­wego utrud­nia­ją­cego wchła­nia­nie związ­ków mine­ral­nych oraz wspo­ma­ga­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego człowieka.”

Mgr inż. A. Osta­sie­wicz, dr hab. A. Cegliń­ska, Kate­dra Tech­no­lo­gii Żywno­ści, Wydz. Nauk o Żywno­ści, SGGW