Pszenniki

Pszen­nik serii Bio-FM-P, to urzą­dze­nie uła­twia­jące pro­wa­dze­nie luź­nej pod­młody wyko­rzy­sty­wa­nej w róż­nych tech­no­lo­giach przy­go­to­wa­nia ciast pszennych.
Tech­no­lo­gia luź­nych pod­młód znacz­nie uła­twia zróż­ni­co­wa­nie wypie­ków i szyb­kie wycho­dze­nie naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kon­su­men­tów. Pro­ces wytwa­rza­nia pod­młody odbywa się dwu­eta­powo. Po wstęp­nym ukwa­sze­niu środo­wi­ska przy­go­to­wy­wana jest wła­ściwa pod­młoda. Dzięki ukła­dom chło­dze­nia i sta­bi­li­za­cji tem­pe­ra­tury doj­rzałe pod­młody możemy prze­cho­wy­wać nawet przez 72 godziny bez obawy o pogor­sze­nie się ich jako­ści. Schło­dzone do odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury, a następ­nie dozo­wane do ciast znacz­nie popra­wiają jego wła­ści­wo­ści, a w kon­se­kwen­cji popra­wiają rów­nież jakość goto­wych wyrobów.

Ofe­ru­jemy zbior­niki 200, 400, 600, 800, 1200, 1400, 1600, 2000 litrów. (Więk­sze pojem­no­ści na zamó­wie­nie) Pojem­ność urzą­dze­nia BIO-FM-P 600 pozwala na wypro­du­ko­wa­nie jed­no­ra­zowo 400kg  (1200 kg/doba) płyn­nej pod­młody, BIO-FM-P 1400, pozwala na wypro­du­ko­wa­nie 800kg (2400 kg/doba) płyn­nej podmłody.