Projekty

Firma Bio­star z racji dużego doświad­cze­nia w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia mecha­nicz­nego, sys­te­mów auto­ma­tyki prze­my­sło­wej oraz sto­so­wa­nia naj­no­wo­cze­śniej­szego opro­gra­mo­wa­nia CAD/CAM/CAE ofe­ruje usługi w dziedzinie:

  • Pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji urzą­dzeń oraz czę­ści w pro­gra­mie PTC CREO PARAMETRIC 3.0
  • Opra­co­wy­wa­nie kon­cep­cji linii pro­duk­cyj­nych, sys­te­mów ruro­cią­go­wych oraz auto­ma­tycz­nego dozo­wa­nia do wszyst­kich gałęzi przemysłu.
  • Moder­ni­za­cja ist­nie­ją­cych linii procesowych.
  • Ana­lizy wytrzy­ma­ło­ściowe czę­ści, zło­żeń oraz ele­men­tów kom­po­zy­to­wych metodą FEM, mode­lo­wa­nie zagad­nień linio­wych oraz nie­li­nio­wych (kon­takt, pla­stycz­ność). Wyko­rzy­stu­jemy opro­gra­mo­wa­nie FEM PTC CREO SIMULATE 3.0.
  • Ana­lizy CFD urzą­dzeń prze­pły­wo­wych, zbior­ni­ków, mie­szal­ni­ków. Opty­ma­li­za­cja urzą­dzeń pod kątem mini­ma­li­za­cji strat prze­pły­wo­wych, reduk­cji zuży­cia ener­gii w pro­ce­sie mie­sza­nia. Sto­su­jemy pakiet obli­cze­niowy OPEN FOAM.
  • Ofe­ru­jemy usługi z zakresu wytwa­rza­nia, dora­bia­nia oraz odtwa­rza­nia czę­ści maszyn. Wyko­rzy­stu­jemy nume­ryczne cen­tra obróbcze.