Pizzeria

Drożdżowniki  z napowietrzaniem DeMini

Droż­dżow­nik o pojem­no­ści 30 litrów. Dosko­nały do wpro­wa­dze­nia oszczęd­no­ści w pie­kar­niach i polep­sze­nia jako­ści swo­ich wyrobów.
Pre­zen­to­wane urzą­dze­nie jest prze­zna­czone do zakła­dów, które zuży­wają do 30 kg droż­dży na dobę:

  • ciast­kar­nie;
  • piz­ze­rie;
  • pie­kar­nie o małym zuży­ciu drożdży;
  • róż­nego rodzaju punkty gastronomiczne.

Dzięki sto­so­wa­niu mleczka droż­dżo­wego z droż­dżow­nika BIO-FM-DeMini, można uzy­skać lep­szej jako­ści wyroby pie­kar­skie. Wypieki będą odzna­czały się więk­szą regu­lar­no­ścią mię­ki­szu i nie będą pękać pod­czas wypieku.

Waż­niej­sze informacje:

  • Czas przy­go­to­wy­wa­nia mleczka: od 4 do 5-ciu godzin;
  • Czas prze­cho­wy­wa­nia mleczka: 72 godziny (po schło­dze­niu do temp. ok 12°C);
  • Zakła­dane oszczęd­no­ści: Przy zuży­ciu droż­dży w ilo­ści 30 kg na dobę, zaosz­czę­dzić można 300kg droż­dży w miesiącu.

Jeżeli jesteś zain­te­ro­so­wany urzą­dze­niem, to skon­tak­tuj się z naszym tech­no­lo­giem i poproś o szcze­góły. Można rów­nież napi­sać na adres biostar@biostarplus.pl i popro­sić o instruk­cję użyt­ko­wa­nia drożdżownika.

BioStar P.P.H.U Witold Krusz

Firma nasza obecna jest na rynku pie­kar­skim od ponad stu lat. Głów­nym obsza­rem naszych zain­te­re­so­wań jest wypro­wa­dza­nie ciast na wszyst­kie rodzaje wypie­ków pie­kar­skich. Za cel sta­wiamy sobie uła­twie­nie pracy cia­sto­wego szcze­gól­nie przy pro­wa­dze­niu pro­ce­sów fer­men­ta­cji zgod­nie z tra­dy­cyj­nymi tech­no­lo­giami. Niniej­sza oferta pre­zen­tuje urzą­dze­nia do wytwa­rza­nia i dozo­wa­nia żuru (żurow­niki i żurow­nia), kwasu o wydaj­no­ści 190–200 (kwa­sow­nik), przy­go­to­wa­nia i dozo­wa­nia płyn­nych pod­młód (pszen­nik) oraz mleczka droż­dżo­wego (droż­dżow­nik). Pra­gniemy pod­kre­ślić, że firma Bio­Star z uwagi na sta­bilną pozy­cję na rynku, oraz duże doświad­cze­nie w prze­my­śle jest gwa­ran­tem rze­tel­nego wyko­na­nia dostaw oraz daje pew­ność facho­wej obsługi ser­wi­so­wej.  Od wielu lat orga­ni­zu­jemy pro­fe­sjo­nalne, cykliczne szko­le­nia z zakresu “Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii Pie­kar­skich”, na które ser­decz­nie zapraszamy.

Projekty

Firma Bio­star

z racji dużego doświad­cze­nia w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia mecha­nicz­nego, sys­te­mów auto­ma­tyki prze­my­sło­wej oraz sto­so­wa­nia naj­no­wo­cze­śniej­szego opro­gra­mo­wa­nia CAD/CAM/CAE ofe­ruje usługi w dziedzinie:

Referencje

Podsumowując wieloletnia pracę z Biostar PPHU Witold Krusz z siedzibą w Łodzi przy ulicy Jaracza 19, polecam powyższą firmę jako profesjonalnego producenta urządzeń piekarniczych oraz lojalnego partnera handlowego.

Piekarnia-Cukiernia BRAWO

Od wielu lat współpracujemy z firmą Biostar PPHU Witold Krusz. Zakupiony żurownik BIO-FM-Ż wykorzystujemy do codziennej produkcji od roku 2002, dodatkowo stosujemy do żuru kultury starterowe BioStarPlus…

Piekarnia Bracia Kruszyńscy

Od 2012 moja firma współpracuje z firmą Bio Star. Drożdzownik zakupiony w PPHU Bio Star wykorzystywany jest do codziennej produkcji i funkcjonalność tego urządzenia oceniam bardzo wysoko. W przypadku usterek serwis pracuje szybko i solidnie…

Wroński

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcm

Zanim klikniesz „Wyrażam zgodę” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Przedstawiamy w niej informacje o tzw. plikach cookies (ciasteczkach) i wyjaśniamy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Wyrażam zgodę” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe zasady. Szersze informacje o zasadach ochrony Twoich danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności i plików cookies.