Żurowniki

Żurow­nia w Opa­to­wie BIO-FM-Ż 300  Pie­kar­nia “Tra­dy­cja”  Żurow­nik serii BIO-FM-Ż,  to urzą­dze­nie prze­zna­czone do pro­duk­cji, prze­cho­wy­wa­nia bio­lo­gicz­nie aktyw­nych luź­nych zakwa­sów chlebowych.

Pszenniki

Pszen­nik serii Bio-FM-P to urzą­dze­nie uła­twia­jące pro­wa­dze­nie luź­nej pod­młody wyko­rzy­sty­wa­nej w róż­nych tech­no­lo­giach przy­go­to­wa­nia ciast pszennych.

Drożdżowniki

Drożdżownik z napowietrzaniem to urządzenie dotychczas nigdy nie zastosowane w piekarnictwie. Obniża koszty produkcji z równoczesnym podniesieniem jakości wypieków.

kwasowniki

Kwasowniki

Kwa­sow­nik serii BIO-FM-K , to fer­men­ta­tor pozwa­la­jący na wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wego pasażu, znacz­nie zwięk­sza­ją­cego ilość mąki żytniej prze­fer­men­to­wa­nej w przy­go­to­wy­wa­nym cieście.

Zaparzacze

Zapa­rzacz mąki to urzą­dze­nie umoż­li­wia­jące zapa­rze­nie, czę­ści mąki sto­so­wa­nej w recep­tu­rach. Dzięki takiemu zabie­gowi ziarna skrobi pękają, a uwol­nione z nich cukry są łatwiej dostępne dla mikro­or­ga­ni­zmów fer­men­tu­ją­cych i drożdży.

Zaczątki

Kultury starterowe Biostar to mieszanina bakterii mlekowych i drożdży pozyskanych z naturalnego środowiska. Nasze startery zapewniają optymalny i prawidłowy przebieg fermentacji zakwasów chlebowych.

Podgrzewacze do czekolady BIO-SWEET

Są to urządzenia do roztapiania bloków czekoladowych. Półpłynna masa ma ustabilizowaną temperaturę, co pozwala na jej stałą konsystencję.

Mixer ciasta naleśnikowego

To urządzenie ułatwiające pracę w firmach oferujących potrawy z ciasta naleśnikowego. Wprowadzenie odpowiedniej receptury wraz z produktami, pozwala na stworzenie wysokiej jakości półproduktu.

Generator mgły wodnej

Jest to urządzenie do stwarzania odpowiednich warunków garowania, poprzez wtłaczanie do pomieszczenia mgły wodnej o temperaturze 30°C.