Kwasowniki

Kwa­sow­nik serii BIO-FM-K , to fer­men­ta­tor pozwa­la­jący na wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wego pasażu, znacz­nie zwięk­sza­ją­cego ilość mąki żytniej prze­fer­men­to­wa­nej w przy­go­to­wy­wa­nym cieście.

Pobie­ramy doj­rzały żur z kwa­sow­nika, uzu­peł­niamy mąką do wydaj­ność 190–200 i pro­wa­dzimy fer­men­ta­cję w okre­ślo­nym cza­sie, w ściśle zada­nej tem­pe­ra­tu­rze. Jest to gwa­ran­cją otrzy­ma­nia kwasu o sta­łych para­me­trach tech­no­lo­gicz­nych, nie­moż­li­wych do utrzy­ma­nia przy tra­dy­cyj­nych meto­dach. Szcze­gól­nie dosko­nałe rezul­taty uzy­sku­jemy przy pro­duk­cji chle­bów żytnich i ziar­ni­stych.  Ze względu na niską wydaj­ność zasto­so­wano opróż­nia­nie za pomocą pompy śrubowej.

Kwa­sow­niki ofe­ru­jemy o róż­nych pojem­no­ściach dobra­nych odpo­wied­nio do wiel­ko­ści i cyklu pro­duk­cji chleba.