FAQ — NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo można prze­cho­wy­wać doj­rzały żur? Po zakoń­cze­niu fer­men­ta­cji żurow­nik auto­ma­tycz­nie prze­cho­dzi w tryb chło­dze­nia. Doj­rzały , odpo­wied­nio schło­dzony żur możemy prze­cho­wy­wać nawet do 48 godzin bez obawy o zmianę jego jakości.

Jak czę­sto należy odna­wiać sto­so­wać zaczą­tek pie­kar­ski? Powta­rzalną wysoką jakość wypie­ków zagwa­ran­tuje wymiana zaczątku, co sie­dem dni.

Czy to prawda, że pie­czywo wypie­kane w opar­ciu o waszą tech­no­lo­gię posiada walory proz­dro­wotne? Jak naj­bar­dziej. Pra­wi­dłowa fer­men­ta­cja gwa­ran­tuje wysoką zawar­tość L(+) kwasu mle­ko­wego, przy­ja­znego dla naszego orga­ni­zmu oraz detok­sy­ka­cję mąki (roz­kład mykotoksyn).

Kiedy wiemy, że żur jest doj­rzały? Naj­do­sko­nal­szą metodą spraw­dza­nia doj­rza­ło­ści żuru jest pomiar kwa­so­wo­ści. Jed­nakże sto­so­wa­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych kul­tur bak­te­rii, moni­to­ro­wa­nie tem­pe­ra­tury i czasu fer­men­ta­cji pozwala na dokładne okre­śle­nie jego doj­rza­ło­ści biologicznej.

Jak wygląda dozo­wa­nie żuru do ciast?  Stan­dar­dowo żur pobie­ramy gra­wi­ta­cyj­nie poprzez otwar­cie zaworu kla­po­wego. Znacz­nie dokład­niej i wygod­niej możemy dozo­wać żur przy pomocy pompy wiro­wej z wyko­rzy­sta­niem modułu wagowego.

Czy utrzy­ma­nie czy­sto­ści urzą­dze­nia jest kło­po­tliwe?  Nie. Wyko­na­nie zbior­nika umoż­li­wia bez­pro­ble­mowe utrzy­ma­nie czystości.

Co zna­czy pasa­żo­wa­nie żuru? Pasa­żo­wa­nie żuru to prze­ro­bie­nie go w celu zwięk­sze­nia jego masy. Do doj­rza­łego żuru doda­jemy odpo­wied­nie ilo­ści wody i mąki a następ­nie pro­wa­dzimy fer­men­ta­cję ściśle z zaleceniami.

Jaki wpływ ma sto­so­wa­nie tech­no­lo­gii Bio­Star na jakość wyro­bów? Pie­czywo wypie­kane z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii Bio­Star cha­rak­te­ry­zuje się kuszą­cym zapa­chem i sma­kiem, chru­piącą skórką i pra­wi­dło­wym ela­stycz­nym mię­ki­szem. Nie­pod­wa­żalna jest jego wyjąt­kowo długa świe­żość. Ponadto nawet po kilku dniach chleb się nie kruszy.

Czy obsługa urzą­dze­nia nie jest zbyt skom­pli­ko­wana? Nie. Panel ste­ro­wa­nia jest bar­dzo przej­rzy­sty, a wszel­kie wpro­wa­dza­nie para­me­trów nie spra­wia naj­mniej­szych kłopotów.