Drożdżowniki

p-2-2012Drożdżownik z napowietrzaniem to urządzenie dotychczas nigdy nie zastosowane w piekarnictwie. Obniża koszty produkcji z równoczesnym podniesieniem jakości wypieków. Dzieje się to dzięki przyrostowi biomasy i adaptacji komórek drożdży do środowiska ciast piekarskich. Urządzenie dostarcza odpowiednią ilość tlenu i umożliwia całkowitą rehydratację komórek drożdży. Dzięki temu następuje szybkie namnażanie drożdży, które daje nawet 50 % oszczędności.
Drożdzownik, to urzą­dze­nie pozwa­la­jące na przy­go­to­wa­nie i prze­cho­wy­wa­nie mleczka z droż­dży suchych lub pra­so­wa­nych. Zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia w znacz­nym stop­niu obniża ilość droż­dży sto­so­wa­nych do ciast, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie ocze­ki­waną, wysoką jakość produktu.

Technologia i urządzenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP (P.395972 )